Sergei Soukhoroutchenkov
Maillot CCCP
Photo: courtesy Emile ARBES

To: Sergei Soukhoroutchenkov @ Cycling Archives