Ivan Kravtsov

Photo: courtesy Guy Dedieu

To: Ivan Kravtsov @ Cycling Archives