Skil - Reydel - SEM 1984
Photo: courtesy Wim Dingemanse

  • To Skil - Reydel - SEM 1984 @ Cycling Archives