Vítor Manuel Gomes Gamito

Photo: courtesy Guy Dedieu

To: Vítor Manuel Gomes Gamito @ Cycling Archives