Vladimir Smirnov

Photo: courtesy Willem Dingemanse

To: Vladimir Smirnov @ Cycling Archives